سمیه تهوری
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیرعامل موسسه توسعه مدیریت و فن معنا
مدیر آموزش های کوتاه مدت موسسه توسعه مدیریت و فن معنا
دانش آموخته مدیریت آموزشی (تهران، کارشناسی ارشد)
اجرای سمینارهای تخصصی در محل شرکت و شهرستان‌ها
مدرس دروس رفتار سازمانی، مدیر مالی و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی